admin 发表于 2013-10-10 19:49:53

广州白云区龚氏族谱

广州白云区龚氏族谱[广州 龚文湘 整理]马洞村南庄房[二0 0七年三月抄]

溯我太祖十发公, 于南宋开禧元、二年间、(一二0五)因皇上走失皇妃事,祸及百姓人民各

处奔逃避难,我太祖十发公亦偕两弟廷庆,文庆二公、从江西省同逃难者,四十七人耒到本

省南雄府珠玑巷结集一处、初得当地人,龙近天,罗贵、麦秀等人照顾,就在此处暂住,后

因近天等之近处无地可迁,难以久居,闻南方地广物丰昜于谋生,逐与难友四十七人(其中

姓龙,姓苏,姓罗,姓麦等十人)结为异姓兄弟,苦乐与共患难相扶,持逐联同南下于四月

二十日到广州府,初至番禺县大朗都,古朗底村等处谋生、只因人地生疏难以觅食,又因使

用耗尽,难往别处远行谋生,幸得当地人龚应达所照顾、逐借其草屋暂住、后到县属三埠冈

分散、各寻住所开居创业,繁衍子孙,而廷庆、文庆二公亦各自分散、不知其落在何方、无

从查考矣、至高祖提岭公初则居江夏,后迁沙窖村创基立业逐落籍焉。


沙窖村地近流溪河屡遭洪水所浸,一有波及水退时一切家具财物概被洪水冲去,家空物净,

衣食全无生活之艰难何堪设想,直至先祖恩仁公生活依然如故犹恐再遭水浸,有见及此时欲

迁居,后因贩卖豆豉,沿经江村、鸦湖、竹料等处、而至马洞村,见此处地势尚好,可以安

居,逐于(约在公元 一五三四年间)在此定居繁衍子孙矣。


太祖南耒近八百年时代久远,其间宜派情及祖上详情无籍可考,难以详叙,就此简单略述之

,以供后世之人参考忖思,为人之子孙者,当思先人创业之艰难而考其世系,追思列祖列宗

之功德,慎终追远以志不忘有厚望焉。


廷庆公妣林氏,
文庆公妣周、殷氏
(另有说:茂兰村讲此二公是十发公之孙待更正)
太祖十发公妣柏氏合葬平床岗、坐西向东,生四子。
长子应林公入翰林院在京终其子在四会城居住。
次子余岭公在顺德县开居,
三子守岭公在龚边村开居,
四子提岭公在沙窖村开居,妣黄、江氏、生六子
长均仲妣周氏
次均达妣黄氏
三均辅妣黄氏            
四均秀妣张氏迁居炭步环山村
五均慧妣何氏
六均聚妣何氏   不明下落。


    均辅公以下、思仁公以上无世代记录考据查实,就以思仁公,思义公兄弟分居开始记叙

世系,思义公之子孙仍在沙窖村居住另傅。子孙故此就以思仁公在马洞村开居起开始记录、

为始祖加以说明。

页: [1]
查看完整版本: 广州白云区龚氏族谱

龚氏网——龚氏宗亲自由、开放的交流平台